Your browser does not support JavaScript! This website will not funtion without javascript enabled

Disclaimer & algemene verkoop voorwaarden

Disclaimer 

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Archifact BV is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze site kan verwijzingen naar sites van derden bevatten. Archifact BV is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. 

Privacyverklaring

Archifact BV , gevestigd aan A. Hofmanweg 5A in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.archifact.nl
Adres: A. Hofmanweg 5A
Postcode/ Plaats: 2031 BH Haarlem
Telefoon: +31 (0)23 750 5912

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Archifact BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De items met een * worden op de website verwerkt met behulp van een contactformulier en kunnen daarnaast gebruikt worden met de overige items in correspondentie:

 • * Voor- en achternaam
 • * Organisatie (naam)
 • * E-mailadres
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@archifact.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Archifact BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van productinformatie.
 • Om goederen en diensten te leveren
 • Service doeleinden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:

Archifact BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Archifact BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Archifact BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, conform regelgeving 5 jaar na jongste document. Tenzij wettelijk een andere termijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Archifact BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.

Wij maken op de Archifact website geen gebruik van Google Analytics of soortgelijke data-analytische statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Archifact BV gebruikt alleen technische en functionele cookies . Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@archifact.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Archifact BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Archifact BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Archifact BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@archifact.nl